నా దగ్గర పడుకున్నంత మాత్రాన చెడిపోవులే

నా దగ్గర పడుకున్నంత మాత్రాన చెడిపోవులే

నా దగ్గర పడుకున్నంత మాత్రాన చెడిపోవులే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *