మోకాళ్ళ వరకూ లేచ్చి పోయిన చీర

మోకాళ్ళ వరకూ లేచ్చి పోయిన చీర

మోకాళ్ళ వరకూ లేచ్చి పోయిన చీర