కొవ్వుపట్టినట్టు వున్నశ్రీవాణి బెత్తెడు

కొవ్వుపట్టినట్టు వున్నశ్రీవాణి

కొవ్వుపట్టినట్టు వున్నశ్రీవాణి