ఆమె చీరని పైకి జరిపి మడ్డని పుకుకి

కురగాయలవాడి వంకాయను భేరమాడి పూకు

కురగాయలవాడి వంకాయను భేరమాడి పూకు