నీ మొగుడు రేపటివరకూ లెగడు

నీ మొగుడు రేపటివరకూ లెగడు