కవిత మేలుకొని ఉన్నా నాకు అడ్డు

కవిత మేలుకొని ఉన్నా నాకు అడ్డు

కవిత మేలుకొని ఉన్నా నాకు అడ్డు