ఎస్.ఐ గారితో స్కూల్ టీచర్ పోలీస్ పోలీస్

అబ్బా ఎంతసేపు చూస్తావ్ నీ మరధల్ని

అబ్బా ఎంతసేపు చూస్తావ్ నీ మరధల్ని