నా మొడ్డ సైజు చూసి గుటకలు మింగుతూ

నా మొడ్డ సైజు చూసి గుటకలు మింగుతూ

నా మొడ్డ సైజు చూసి గుటకలు మింగుతూ