కిందకు చేరి మెల్లగా ఆ నైటీ పైకి జరపడం

కిందకు చేరి మెల్లగా ఆ నైటీ పైకి

కిందకు చేరి మెల్లగా ఆ నైటీ పైకి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *